Riadenie ľudských zdrojov – Personálny manažment

Študijný program

Doklady k  prijatiu na štúdium

REGISTRÁCIU v systéme ZABEZPEČUJEME MY– http://wd.ap.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Uchádzač predkladá potrebné dokumenty k registrácii:

a) doklad o zaplatení registračného poplatku;

b) maturitné vysvedčenie – v prípade osoby, ktorá žiada o prijatie na bakalárske alebo jednotné magisterské štúdium – musí byť tento dokument preložený do poľštiny a notársky overený;

c) diplom bakalára, magisterského, inžinierskeho alebo ekvivalentného – v prípade osoby, ktorá žiada o prijatie na magisterské štúdium – musí byť tento dokument preložený do poľštiny a notársky overený.

d) „Dotazník uvádzajúci prípravu uchádzača na štúdium“ s prílohami – http://www.wd.ap.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

e) kópia  Občianského preukazu, ID karty;

f) 4 fotografie 35 x 45 mm;

g) Motivačný list (min. 1 strana) (povinný)

Dodatočné dokumenty v súlade s „Dotazníkom určujúcim prípravu kandidáta na štúdium“ (ak má nejaké  absolvované)

h) Osvedčenia o odbornej príprave (ECDL)

i) Odborné osvedčenia

j) Osvedčenie o dodatočných kvalifikáciách / projektoch

k) Osvedčenie o práci / umiestnení

l) Osvedčenie o súťaži / súťaži / ceny

m) Osvedčenie o športových činnostiach

n) Osvedčenia o spoločenskej činnosti

o) Osvedčenia o činnosti: hudba / divadlo / zbor

Platby za štúdium:

zápisné: 150 euro / akademický rok

školné: 550 euro / semester

poplatky spojené s ukončením štúdia: štátne skúšky, vydanie diplomu, dodatok do diplomu – 330 eur (platí sa pred štátnicami)

platby realizujete na účet Merci, n.o.
Banka: Prima Banka a.s.
IBAN: SK21 5600 0000 0043 1911 9001
do poznámky: meno a priezvisko, dátum narodenia

kontakt: education@merci-no.com

Dotazník a Zmluvy o štúdiu v poľskom a slovenskom jazyku